Právní minimum

pro návštěvníky internetových stránek www.antikoncepce.com


Tento text obsahuje všeobecné informace ohledně právního charakteru stránek www.antikoncepce.com společnosti Richter Gedeon RT (dále jen "Společnost") a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na stránky www.antikoncepce.com a používání informací zde obsažených. Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností.

Nic co je zde uvedeno nesmí být považováno jako podávání rad, návodů nebo doporučení a na nic co je obsahem této stránky nemá být pohlíženo jako na základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. Je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc a rady lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o zdraví, a to v závislosti na konkrétní situaci. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na této stránce. Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.antikoncepce.com nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

Společnost a další fyzické a právnické osoby jsou držitelé registrovaných ochranných známek, patentů či dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na těchto stránkách. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.

Údaje na stránkách www.antikoncepce.com mají pouze informační charakter a Společnost umísťuje na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.